یازدهمین نمایشگاه گروه دنیای عجیب به پایان رسید

یازدهمین نمایشگاه گروه دنیای عجیب به پایان رسید با تشکر از همگی مهمانانی که تشریف آوردند . به امید دیدار شما در نمایشگاه دوازدهم
۲۲ آذر ۱۳۹۶