menu

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ۱۸ ساله شد

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ۱۸ ساله شد
آدرس وب سایت : گوگل

هژده سال گذشت، از آن روز که موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به عنوان نهادی پژوهشی راه‌اندازی شد و تا امروز که به برنایی رسیده، بارهایی بسیار سنگین را بر دوش داشته است، که انجام هر کدام از آن‌ها به سختی به باور می‌گنجد، از مجموعه ده جلدی تاریخ ادبیات کودکان، تا ایرانک، کتابک، آموزک، با من بخوان، مطالعات کودکی، فیلم‌ها و کتاب‌های مربوط به حوزه تاریخ فرهنگ کودکی.

در این هژده سال بسیاری از یاران و پشتیبان‌ها با ما بودند که این ناممکن‌ها ممکن شد. بسیاری از یاران و پشتیبان‌ها با ما هستند و هم‌چنان به این گروه افزوده می‌شوند و ما هر روز تواناتر از پیش، رو به سوی کشف افق‌های تازه‌تر می‌رویم تا به «کوه قاف» برسیم. برای تحقق هدف‌های بزرگمان برای کودکان سرزمین‌مان، با باور به این گفته عطار که :
«سرانجام سی مرغ، یگانه و هم‌دل در این جست‌وجو، به پادشاه خود رسیدند. و آن‌ها دریافتند که خود، سیمرغ پادشاه هستندو آن سیمرغ پادشاه، هریک از آن‌ها هستند.و همه آن‌ها»


مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، نهادی غیردولتی و ناسودبر است که در سال ۱۳۷۹ از سوی پژوهشگرانی که در حوزه ادبیات کودکان فعال بودند، پایه گذاشته شد و اکنون با بیش از ده سال پیشینه فعالیت های گسترده، در سطح ملی و بین المللی به کار خود ادامه می دهد. دفتر این مؤسسه در تهران است و شیوه همکاری با این نهاد به دو شکل کار رسمی و داوطلبانه است.
مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان هزینه‌های سازمانی خود را از راه کمک‌های مردمی و اجرای پروژه‌های فرهنگی و انتشاراتی به دست می آورد. چنانچه مؤسسه درآمدی داشته باشد، این درآمد را در راه گسترش هدف‌های خود هزینه می‌ کند.

۲۰ فروردين ۱۳۹۸